Requiescat

母亲节前几天我失去了亲爱的母亲.
Mǔqīnjié qián jǐtiān wǒ shīqù le qīnài de Mǔqīn.
A few days before Mother’s Day I lost my dear mother.

虽然母亲已离开人世.
Suīrán Mǔqīn yǐ líkāi rénshì
Although Mom has left this world,

她会继续活在我的心里.
tā huì jìxù huó zài wǒ de xīnli.
she will continue to live in my heart.

希望她美丽的灵魂在天堂好好安息.
Xīwàng tā měilì de línghún zài tiāntáng hǎohǎoānxī.
May her beautiful soul rest in peace in heaven.

%d bloggers like this: